با استفاده از این وب سرویس، میتوانید اطلاعات کامل تاریخ و ساعت را دریافت کنید. این وب سرویس، ساعت و تاریخ منطقه زمانی ایران و جهانی را در دسترس شما قرار میدهد.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/timezone.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.
دریافت تاریخ ایران و جهانی:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعات تاریخ ایران و جهان را دریافت کنید. کافیست مقدار پارامتر action برابر با date و مقدار پارامتر zone برابر با fa یا en باشد. مقدار fa تاریخ منطقه زمانی ایران و en تاریخ جهانی را نمایش میدهد.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: date
zone اجباری مقدار: fa یا en

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/timezone.php?action=date&zone=fa
دریافت ساعت ایران و جهانی

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعات ساعت ایران و جهان را دریافت کنید. کافیست مقدار پارامتر action برابر با time و مقدار پارامتر zone برابر با fa یا en باشد. مقدار fa ساعت منطقه زمانی ایران و en ساعت جهانی را نمایش میدهد.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: time
zone اجباری مقدار: fa یا en

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/timezone.php?action=time&zone=fa
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس تاریخ و ساعت را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - action_or_zone_is_false ورودی پارامترها اشتباه است.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

با استفاده از قطعه کد زیر، میتوانید اطلاعات مورد نظر خود را به وب سرویس ارسال و خروجی را دریافت کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


تصویر زیر، قطعه کد ارسال درخواست میباشد که کافیست مقدارهای گفته شده در مراحل بالا را به فانکشن مربوطه ارسال کنید.