با استفاده از این وب سرویس، میتوانید فونت متن های فارسی و انگلیسی خود را تغییر دهید.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/font.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.
تغییر فونت:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعاتی از قبیل زمان شروع و اتمام اعتبار پروتکل و سریال آن را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
language اجباری زبان مورد نظر، مقدار en یا fa
text اجباری متن مورد نظر

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/font.php?language=en&text=ineoteam
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس تغییر فونت را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
8 - input_error اطلاعات وارد شده توسط شما صحیح نمیباشد.
0 - unknown_error خطای نامشخصی رخ داده است. (در صورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.)

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL: (نمونه کد موجود نیست)

برای استفاده از این وب سرویس، نمونه کد وجود ندارد. استفاده از این وب سرویس، بسیار ساده است.

معرفی در تلگرام