با استفاده از این وب سرویس، میتوانید یک لینک آیپی لاگر بسازید تا بتوانید به آیپی کاربران و دیگر اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کنید. این وب سرویس به ربات تلگرام متصل میشود و اطلاعات را از طریق ربات تلگرام برای شما ارسال میکند.


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.
ساخت آیپی لاگر:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید یک آیپی لاگر بسازید. در صورتی که آیپی لاگر شما با موفقیت ساخته شود و مقدار status برابر با successfully باشد، در خروجی JSON، به آدرس زیر بروید که کد شخصی آیپی لاگر خود را کپی کنید و آن را به شخص دیگری ندهید.

مسیر: JSON->result->private_access_key

مقدار private_access_key را باید کپی کنید تا برای درخواست های دیگر از آن استفاده کنید تا بتوانید به آیپی لاگر خود دسترسی داشته باشید. این کد شخصی را نباید به شخص دیگری بدهید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: create
botToken اجباری توکن ربات تلگرام
receiverId اجباری شناسه عددی کاربر تلگرام
hideIt اختیاری در صورتی که مقدار 1 باشد، لینک مخفی میشود.

کاربری که با شناسه عددی به وب سرویس معرفی میکنید، باید رباتی که توکن آن را به وب سرویس معرفی میکنید را یک بار /start کند.

مقدار خروجی private_access_key را کپی کنید. برای درخواست های دیگر، لازم است. مثال: dGVCQS9tbnk4bmFkWCtBSmdKUEYrQT09

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php?action=create&botToken=5545014190:AAEI3***vIgJ-X1U&receiverId=5230585087
حذف آیپی لاگر:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید آیپی لاگر خود را حذف کنید. جهت انجام این عملیات، باید private_access_key یا کد شخصی آیپی لاگر خود را کپی کرده باشید و به پارامتر accessKey ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: delete
accessKey اجباری مقدار برابر با private_access_key

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php?action=delete&accessKey=dGVCQS9tbnk4bmFkWCtBSmdKUEYrQT09
اطلاعات پنل آیپی لاگر:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعات پنل آیپی لاگر خود را دریافت کنید. جهت انجام این عملیات، باید private_access_key یا کد شخصی آیپی لاگر خود را کپی کرده باشید و به پارامتر accessKey ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: information
accessKey اجباری مقدار برابر با private_access_key

مسیر دریافت لیست آیپی های لاگ شده: JSON->result->logged_ips

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php?action=information&accessKey=dGVCQS9tbnk4bmFkWCtBSmdKUEYrQT09
تغییر کاربر دریافت کننده:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید کاربر دریافت کننده اطلاعات تغییر دهید تا اطلاعات برای کاربر دیگری ارسال شود. جهت انجام این عملیات، باید private_access_key یا کد شخصی آیپی لاگر خود را کپی کرده باشید و به پارامتر accessKey ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: receiver
accessKey اجباری مقدار برابر با private_access_key
receiverId اجباری شناسه عددی کاربر تلگرام

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php?action=receiver&accessKey=dGVCQS9tbnk4bmFkWCtBSmdKUEYrQT09&receiverId=1930340383
تغییر توکن/اتصال ربات جدید:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید توکن ربات خود را تغییر دهید یا ربات جدیدی را به پنل آیپی لاگر معرفی کنید. جهت انجام این عملیات، باید private_access_key یا کد شخصی آیپی لاگر خود را کپی کرده باشید و به پارامتر accessKey ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: token
accessKey اجباری مقدار برابر با private_access_key
newToken اجباری توکن ربات تلگرام

قبل از معرفی توکن ربات جدید به وب سرویس، کاربر متصل به پنل آیپی لاگر، یک بار باید ربات جدید را /start کند.

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php?action=token&accessKey=dGVCQS9tbnk4bmFkWCtBSmdKUEYrQT09&newToken=5538194709:AAF6n***UU1PHmw
تغییر لینک انتقال:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید لینک انتقال یا ریدایرکت آیپی لاگر خود را تغییر دهید تا شخص به لینک تعریف شده توسط شما منتقل شود. به صورت پیشفرض، بعد از باز کردن لینک آیپی لاگر، شخص به این صفحه منتقل میشود. جهت انجام این عملیات، باید private_access_key یا کد شخصی آیپی لاگر خود را کپی کرده باشید و به پارامتر accessKey ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
action اجباری مقدار: redirector
accessKey اجباری مقدار برابر با private_access_key
rUrl اختیاری لینک مورد نظر

در صورتی که پارامتر rUrl خالی باشد، لینک انتقال به صورت پیشفرض بر روی این لینک فعال میشود.

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/iplog.php?action=redirector&accessKey=dGVCQS9tbnk4bmFkWCtBSmdKUEYrQT09&rUrl=https://google.com
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس آیپی لاگر تلگرام را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
31 - input_error کد درخواست شخصی اشتباه است.
41 - input_error کد درخواست شخصی پیدا نشده است.
5 - input_error شناسه عددی کاربر دریافت کننده باید عدد باشد.
51 - verify_error کاربر ربات متصل را استارت نکرده است.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید تمامی درخواست های این وب سرویس را ارسال کنید. در تصویر زیر نمونه کد ساخت آیپی لاگر طراحی شده است که کافیست به جای BOT_TOKEN، توکن ربات تلگرام خود و به جای USER_ID شناسه عددی کاربر دریافت کننده را وارد کنید.

معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر نمونه درخواست PHP ساخت آیپی لاگر طراحی شده است.