با استفاده از این وب سرویس، میتوانید بررسی کنید که سال مورد نظر کبیسه است یا خیر. کبیسه چیست؟


دسترسی به نسخه 1 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/kabiseh.php

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.
بررسی کبیسه بودن سال:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با استفاده از این درخواست، میتوانید سال هجری شمسی مورد نظر خود را به صورت چهار رقمی به پارامتر year ارسال کنید و کبیسه بودن یا نبودن این سال را بررسی کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
year اجباری سال 4 رقمی هجری شمسی

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/kabiseh.php?year=1370
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس بررسی کبیسه بودن یا نبودن سال را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL: (نمونه کد موجود نیست)

برای استفاده از این وب سرویس، نمونه کد وجود ندارد. استفاده از این وب سرویس، بسیار ساده است.

معرفی در تلگرام