با استفاده از این وب سرویس، میتوانید بدون ورود به سایت رسمی تلگرام، به عنوان توسعه دهنده ثبت نام کنید. این وب سرویس دارای قابلیت ساخت حساب توسعه دهنده، دریافت اطلاعات توسعه دهنده و حذف حساب تلگرام میباشد.
دقت داشته باشید، ابتدا جهت ورود به حساب، باید مراحل را به ترتیب انجام دهید.

جهت خرید و دریافت توکن دسترسی، اینجا کلیک کنید. - نمونه توکن دسترسی: 750394:b5d1ada54acf4185c1a114a526d0bf18


دسترسی به نسخه 2 وب سرویس، از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php

با توجه به اشتراکی بودن این وب سرویس، میبایست در هنگام ارسال درخواست از طریق متد GET، پارامتر auth را با مقدار توکن دسترسی خود ارسال کنید:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=926644:ad27e02513bee0ff57137a0618c6839e

برای استفاده از این وب سرویس، درخواست ها را باید از طریق متد GET ارسال کنیم.

نکته مهم 1: این وب سرویس دارای سیستم کنترل اسپم میباشد و در صورتی که در 11 ثانیه، بیشتر از 10 درخواست به وب سرویس ارسال کنید، آیپی شما مسدود خواهد شد و دسترسی به این وب سرویس برای شما ممکن نخواهد بود و با توجه به قوانین و شرایط استفاده از وب سرویس های آی نئو، بعد از بلاک شدن، توکن دسترسی شما مسدود خواهد شد.

نکته مهم 2: در صورتی که از کانال رسمی وب سرویس های آی نئو خارج شوید، تمامی توکن دسترسی های شما غیرفعال میشوند و برای فعال سازی مجدد، میبایست ابتدا در کانال @iNeoAPI عضو شوید و بر روی دستور /active کلیک کنید تا توسط پشتیبانی، عضویت شما بررسی و توکن دسترسی های شما مجددا فعال شوند.
ورود به حساب (مرحله اول - ارسال کد تایید):

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با درخواست زیر، ابتدا باید به شماره تلگرام مورد نظر را به همراه کد کشور، بدون +، به وب سرویس ارسال کنید تا کد تایید ورود به حساب برای حساب تلگرام مورد نظر ارسال شود.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
auth اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: sendcode
phone اجباری شماره تلگرام + کد کشور

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=750394:b5d1a***526d0bf18&action=sendcode&phone=989012345678
تایید ورود (مرحله دوم - ورود):

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

با توجه به مرحله اول، در صورتی که خروجی شما successfully. یا 200 بوده است، شما باید random_hash که توسط درخواست مرحله اول دریافت شد و کد تاییدیه که به حساب تلگرام مورد نظر ارسال شد، به صورت درخواست زیر به وب سرویس ارسال کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
auth اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: login
phone اجباری شماره تلگرام + کد کشور
random_hash اجباری رندوم هش دریافتی از مرحله اول
password اجباری کد تاییدیه ارسال شده به حساب

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=750394:b5d1a***526d0bf18&action=login&phone=989012345678&password=HwcSfg-EHjw&random_hash=9777980f45cd4ac6cc
ثبت نام به عنوان توسعه دهنده:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

در صورتی که با استفاده از مرحله دوم، وارد حساب خود شده اید و با خروجی login successfully. یا 200 روبرو شده اید، میتوانید از طریق درخواست زیر، به عنوان توسعه دهنده ثبت نام کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
auth اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: createapplication
phone اجباری شماره تلگرام + کد کشور
title اجباری نام پروژه شما
shortname اجباری نام کوتاه پروژه شما
url اجباری آدرس وب سایت پروژه
platform اجباری پلتفرم مورد استفاده * (پلتفرم ها)
description اختیاری توضیحاتی درباره پروژه

مقدار پارامتر platform باید شامل یکی از موارد android، ios، ubuntu_mobile، desktop، black_berry، windows_phone، web و یا other باشد.

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=750394:b5d1a***526d0bf18&action=createapplication&phone=989012345678&title=iNeoTeam&shortname=iNeoTeam&url=https://ineo-team.ir&platform=web&description=CreatedBy_iNeoTeam
دریافت اطلاعات حساب:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

در صورتی که با استفاده از مرحله دوم، وارد حساب خود شده اید و با خروجی login successfully. یا 200 روبرو شده اید و همچنین مرحله (ثبت نام به عنوان توسعه دهنده) را از قبل انجام داده باشید، با استفاده از این درخواست، میتوانید اطلاعات حساب خود، از جمله api_id و api_hash حساب خود را دریافت کنید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
auth اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: information
phone اجباری شماره تلگرام + کد کشور

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=750394:b5d1a***526d0bf18&action=information&phone=989012345678
حذف حساب تلگرام:

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

در صورتی که با استفاده از مرحله دوم، وارد حساب خود شده اید و با خروجی login successfully. یا 200 روبرو شده اید و همچنین میتوانید با استفاده از درخواست زیر، حساب تلگرام خود را حذف کنید.

نکته مهم: با استفاده از این درخواست، حساب تلگرام مورد نظر کامل حذف خواهد شد و هیچ کدام از اطلاعات قابل برگشت نمیباشد و مسئولیتی بر عهده آی نئو تیم نمیباشد.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
auth اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: deleteaccount
phone اجباری شماره تلگرام + کد کشور
access اجباری جهت تایید، مقدار: yes

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=750394:b5d1a***526d0bf18&action=deleteaccount&phone=989012345678&access=yes
خروج از حساب (بستن Session):

ارسال درخواست از طریق متد GET: GET

در صورتی که با استفاده از مرحله دوم، وارد حساب خود شده اید و با خروجی login successfully. یا 200 روبرو شده اید و همچنین میتوانید با استفاده از درخواست زیر، از حساب تلگرام خود خارج شوید و سشن (Session) حساب خود را ببندید.

پارامتر
اهمیت
توضیحات
auth اجباری توکن دسترسی شما
action اجباری مقدار: logout
phone اجباری شماره تلگرام + کد کشور

نمونه ارسال درخواست از طریق لینک:

https://api.ineo-team.ir/tmanage-v2.php?auth=750394:b5d1a***526d0bf18&action=logout&phone=989012345678
جدول کد وضعیت درخواست ها:

با استفاده از جدول زیر، میتوانید وضعیت و خطا های هر درخواست وب سرویس مدیریت حساب تلگرام را بررسی کنید.


لیست کد وضعیت درخواست:

کد درخواست
توضیحات
200 - successfully درخواست به موفقیت ارسال شد.
4001 - parameter_error پارامترهای اصلی و اجباری وارد نشده اند.
36 - phone_error شماره مورد نظر اشتباه است.
36 - login_fail به حساب خود وارد نشده اید. (ممکن است Session توسط تلگرام بسته شده باشد.)
606 - login_error وارد حساب مورد نظر شوید.
22 - delete_cancel اجازه حذف حساب داده نشده است.
32 - ceateapp_error از قبل یک بار ثبت نام کرده اید.
903 - platform_fail پلتفرم پروژه خود را درست وارد کنید. (پلتفرم ها)

در صورتی که کد وضعیت مورد نظر، در جدول بالا نبود، جدول کامل لیست کد وضعیت درخواست ها را مطالعه کنید.
نمونه کد ارسال درخواست به زبان PHP:

ارسال درخواست از طریق متد GET با استفاده از cURL:

شما از طریق قطعه کد زیر، میتوانید با ارائه اطلاعات خواسته شده، درخواست خود را به وب سرویس ارسال کنید.

گیتهاب وب سرویس - معرفی در تلگرام - دانلود نمونه کد


در تصویر نمونه درخواست PHP، یک مثال جهت ارسال کد به حساب تلگرام مورد نظر طراحی شده است.